ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหลังที่ 1 แบบ 212
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2509
งบประมาณ : งปม. 779,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ 216
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : งปม. 2,194,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ 216 ค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : งปม.3,530,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 4 แบบ 216 ล (ปรับปรุง 29)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : งปม.4,310,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 5 แบบ 324 ล/41
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543-2544
งบประมาณ : งปม.19,830,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2513
งบประมาณ : งปม.92,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมใหญ่แบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : งปม.1,995,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์(โดมดอกแก้ว)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552-2553
งบประมาณ : งปม.1,080,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหารแบบหอประชุม แบบ 101 ล./27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552-2553
งบประมาณ : งปม.10,294,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : งบบริจาค 4,830,000
เพิ่มเติม..