ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหลังที่ 1 แบบ 212
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2509
งบประมาณ : งปม. 779,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
มีจำนวน  12 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้ทำการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย