ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ 216
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : งปม. 2,194,500
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
 มีจำวนห้องเรียน 16 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ