ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ 216 ค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : งปม.3,530,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
มีจำนวนห้องเรียน 16 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้จัดทำการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์