ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 4 แบบ 216 ล (ปรับปรุง 29)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : งปม.4,310,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

มีจำนวน  12 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้จัดทำการเีรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ