ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 5 แบบ 324 ล/41
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543-2544
งบประมาณ : งปม.19,830,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

มีจำนวน 24 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) และกลุ่มสระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา