ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2513
งบประมาณ : งปม.92,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์(สำนักผู้อำนวยการ)