ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์(โดมดอกแก้ว)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552-2553
งบประมาณ : งปม.1,080,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ