ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหารแบบหอประชุม แบบ 101 ล./27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552-2553
งบประมาณ : งปม.10,294,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :