ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ส.ค. 60 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
04 ส.ค. 60 สอบประจำเดือน ครั้งที่ 2
งานสอบประจำเดือน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
30 มิ.ย. 60 สอบประจำเดือน ครั้งที่ 1
ห้องเรียน/ชุดนักเรียน งานสอบประจำเดือน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
29 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
หอประชุมบุญเล็ก/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
12 มิ.ย. 60 ถึง 10 ก.ย. 60 วันสุดท้ายการกรอกคะแนนกลางภาค ม.1 และ ม.4
การกรอกคะแนนด้วยระบบ SGS วันสุดท้ายของการบันทึกคะแนนกลางภาคเรียน
งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสระแก้ว/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
11 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 ปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสระแก้ว/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
11 พ.ค. 60 ถึง 13 พ.ค. 60 ปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสระแก้ว/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ