ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/09/2014
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 230460
Page Views 392307
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1)   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 11 ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3  ระดับละ 5  ห้องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ โดยนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้างองค์ความรู้ ทักษะการคิดคำนวณ

2)   แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นละ  1 ห้อง จัดการเรียนการสอนโดยนำหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ สสวท. มาเป็นแนวทาง มุ่งเน้นรองรับการทำโครงงานและการทำวิจัย

3)   แผนการเรียน EIS (English for Integrated Studies) ระดับชั้นละ 1 ห้อง  จัดการเรียน                การสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทย 4 รายวิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์

4)   แผนการเรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (ภาษาจีน)  ระดับชั้นละ 1 ห้อง  จัดการเรียน              การสอนโดยเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5)   แผนการเรียนอื่น ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 และ 3  ระดับละ 4  ห้อง  จัดการเรียนการสอนตามความสนใจและความถนัด  เน้นพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตและความสามารถเฉพาะด้านของบุคคล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1)   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   จัดการเรียนการสอนโดยเน้นวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์  ดยนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้างองค์ความรู้ ทักษะการคิดคำนวณ

2)   แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นละ  1 ห้อง จัดการเรียนการสอนโดยนำหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ สสวท. มาเป็นแนวทาง มุ่งเน้นรองรับการทำโครงงานและการทำวิจัย

3)   แผนการเรียน EIS (English for Integrated Studies) ระดับชั้นละ 1 ห้อง  จัดการเรียน การสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทย 4 รายวิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์

4)   แผนการเรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (ภาษาจีน)  ระดับชั้นละ 1 ห้อง  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน