ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย