ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ระดับชั้

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ร้อยละ

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

14

248

333

582

19.92

ม.2

14

285

323

608

20.81

ม.3

12

171

267

438

14.99

ม.4

12

181

270

451

15.43

ม.5

13

145

288

433

14.82

ม.6

12

143

267

410

14.03

รวม

77

1173

1748

2921

100

ที่มา: ฝ่ายวิชาการ