ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน


สีประจำโรงเรียน