ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/ ปรัชญา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนสระแก้วเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน  มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  พัฒนาคนให้มีสติปัญญารู้คุณค่าความเป็นไทย เทคโนโลยีทันสมัย ก้าวไกลสู่อาเซียนรงเรียนมาตรฐานสากล ทุกคนมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมวิถีพอเพียง

คำขวัญ
สุจริต  กตัญญู  รอบรู้วิชา  พัฒนาสังคม
ปรัชญา


ปญฺญา  นรานํ  รฺตนํ
ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของปวงชน