ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

      1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3) พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานและพร้อมเข้าสู่อาเซียน เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
6) สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วน