ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มาตรฐานชาติและมาตรฐานสากล

4. พัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนในด้านกีฬา ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ จิตสาธารณะ สามารถค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ การสื่อสารและการนำเสนอ และนำความรู้ไปบริการสังคม

5. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนให้มีศักยภาพสูง มีคะแนน O-net ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และผ่านการประเมินผู้เรียนนานาชาติ (PISA : Program for International Student Assessment)

6.  พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานและพร้อมเข้าสู่อาเซียน

7.  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม นำโรงเรียนสู่ระบบประกันคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

8.  ระดมทรัพยากรพัฒนาการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโรงเรียน

9.  พัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวมกล้า  แสดงออกในทางที่ดีงาม รักสามัคคี ยกย่องให้เกียรติผู้อื่น

10.  ส่งเสริมระบบดูแลผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน

11.  พัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมทุกด้าน แหล่งเรียนรู้ทันสมัย เพียงพอ

12.  ประสานสิบทิศ พิชิตยาเสพติด

13.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
และค่านิยมแห่งความเป็นไทยให้คงอยู่และยั่งยืน

14.  ส่งเสริมครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองให้ดำเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง