ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ร้อยละ

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

15

280

312

592

19.73

ม.2

13

278

286

564

18.80

ม.3

14

235

309

544

18.13

ม.4

13

174

278

452

15.07

ม.5

12

147

287

434

14.47

ม.6

12

163

251

414

13.80

รวม

79

1,277

1,723

3,000

100.00

ที่มา: งานสำมะโนผู้เรียนและการรับนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสระแก้ว