ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมครูเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนการสอนของศูนย์สะเต็มศึกษา (STEM Education)

ท่านผอ.สุวรรณ ทวีผล เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครูเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนการสอนของศูนย์สะเต็มศึกษาซึ่งโรงเรียนสระแก้วเป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่การอบรม

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล มอบความรู้เกี่ยวกับชุดสื่อสะเต็มศึกษา พัฒนะทักษะ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมคุรุธรรมจารุ โรงเรียนสระแก้ว

#STEMไม่ใช่การทดลองทางวิทยาศาสตร์แต่ต้องการให้คิดสร้างอะไรบางอย่างตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
วิทยาศาสตร์ ➡️ อธิบายปัญหา เข้าใจปัญหา พื้นฐานการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ ➡️ แสดงความสัมพันธ์ รูปแบบความสัมพันธ์
เทคโนโลยี ➡️ นำเครื่องมือมาช่วยแก้ปัญหา ถ่ายทอดความคิด
วิศวกรรม ➡️ ออกแบบแล้วทำเพื่อแก้ปัญหา

โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2560,21:32   อ่าน 678 ครั้ง