ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสังคมศึกษาและสัปดาห์อาเซียนศึกษา
วันศุกร์ที่26 สิงหาคม 2565 ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ มอบหมาย นางสาวนิภาพร รอดไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเปิดบ้านสังคมศึกษา และสัปดาห์อาเซียนศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักการเป็นสมาชิกในชาติอาเซียนให้แก่นักเรียนและเห็นคุณค่าในกิจกรรมดังกล่าว โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานมีการออกร้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จัดบูธนิทรรศการของนักเรียน ณ โดมดอกแก้ว โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,11:25   อ่าน 22 ครั้ง