ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อปฏิบัติในการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด (covid-19) ในสถานศึกษา
1. นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  และทุกคนในสถานศึกษา  ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนโดยทั่วไป
2. นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองสุขภาพ  บริเวณจุดแรกเข้าโรงเรียน  (Point  of  entry)  โดยเข้าอุโมงค์เพื่อวัดไข้และมีการเก็บผลบันทึกการวัดไข้จากครูสารสนเทศบริหารทั่วไป  ประสานครูเจ้าหน้าที่พยาบาลถ้ามีไข้สูงเกิน 37.5  องศา  เพื่อนำไปกักตัวบริเวณหลังห้องปกครองที่ใช้เป็นที่กักตัว   และประสานผู้ปกครองให้ทราบเพื่อรับตัวกลับบ้านและพาไปรักษาส่งต่อโรงพยาบาลสำหรับ
3. นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีประจำตามจุดตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนและบริเวณหน้าห้องเรียน  และโรงอาหาร
4. นักเรียนต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการใช้ห้องเรียน   โรงอาหาร   หรือการสื่อสารระหว่างครู   นักเรียน   ผู้ปกครอง   แม่ค้าพ่อค้า   ทุกคนในโรงเรียน  ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชี้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19)  ในสถานศึกษา
5. ครูมีระบบคัดกรองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ จุดลงเวลาลงชื่อปฏิบัติงานโดยฝ่ายงานบุคคล
6. บุคคลภายนอก  ครู  นักเรียน  มีการคัดกรองวัดไข้จากงานฝ่ายบริหารทั่วไป
7. โรงอาหาร  มีจุดล้างมือด้วยน้ำสะอาดและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  และมีความสะอาดในการให้บริการทั้งสถานที่และพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ให้บริการ  ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (covid-19)  ในสถานศึกษา
8. ห้องพยาบาลมีการจัดเตรียมการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  และป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและสื่อรอบรู้ด้านสุขภาพ   ผ่านช่องทางต่าง ๆ  และสถานที่ทั่วไปห้องเรียน  ห้องบริการต่าง ๆ  มีความสะอาดและอากาศถ่ายเทได้สะดวก
งานพยาบาล/ส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,12:38   อ่าน 3001 ครั้ง