ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดรายชื่อเข้าห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่อง ประกาศการจัดรายชื่อเข้าห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  (ดูประกาศ shorturl.at/AOSY8)    

**ให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายชื่อดังบัญชีแนบท้ายประกาศการจัดรายชื่อเข้าห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมนำส่งเอกสารการมอบตัว ณ โรงเรียนสระแก้ว หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสระแก้ว**

**สำหรับนักเรียนรายชื่อสำรองที่มีความประสงค์เข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ห้องวิชาการ ระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2563**

รายงานและตัวมอบตัว ณ โรงเรียนสระแก้ว 

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00 - 12.00 น. ม.1 ห้อง 1 - 3
เวลา 13.00 - 16.00 น. ม.1 ห้อง 4 - 6

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00 - 12.00 น. ม.1 ห้อง 7 - 9
เวลา 13.00 - 16.00 น. ม.1 ห้อง 10 - 11

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00 - 12.00 น. ม.4 ห้อง 1 - 2
เวลา 13.00 - 16.00 น. ม.4 ห้อง 3 - 5

วันที่ 15 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น. ม.4 ห้อง 6 - 7
เวลา 13.00 - 16.00 น. ม.4 ห้อง 8 - 9

 1. การเตรียมเอกสารส่งในวันมอบตัว
  1. ใบมอบตัวที่กรอกเอกสารครบถ้วน (สามารถติดต่อขอรับได้ที่ป้อมยามหน้าโรงเรียนสระแก้วในวันเวลาราชการ หรือ สามารถดาวโหลดได้ที่ 1.ใบมอบตัว shorturl.at/fOUW5   2.แบบกรอกข้อมูล DMC shorturl.at/jmpzO)
  2. สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ปพ.1 หรือ ปพ.2 เท่านั้น) พร้อมลงนามรับรอง
  3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนหรือสูติบัตรที่มีชื่อสกุลบิดา-มารดา พร้อมลงนามรับรอง
  4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา หรือใบมรณะบัตร พร้อมลงนามรับรอง
  5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา หรือใบมรณะบัตร พร้อมลงนามรับรอง 
  6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา พร้อมลงนามรับรอง
  7. ใบตรวจหมู่เลือด
  8. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 2. ค่าใช้จ่ายในวันมารายงานตัวและมอบตัว                                           

 • ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ  500 บาท/ภาคเรียน

 • ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดให้เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 500 บาท/ภาคเรียน

 • ค่าประกันอุบัติเหตุ 250 บาท/ปี

 • ค่าจ้างบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในสถานศึกษา 300 บาท/ภาคเรียน        

 • ค่าสาธารณูปโภค 100 บาท/ภาคเรียน                                          

 • ค่าสมาคมผู้ปกครองและครู 500 บาท/ภาคเรียน ค่าสมัคร 50 บาท       

 • ค่าอุปกรณ์การเรียนจากร้านสหกรณ์ นักเรียนใหม่ 1,189 บาท นักเรียนเก่า 749 บาท

โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 509 ครั้ง