ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสระแก้ว
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.45 น. นายปริญญา โพธิสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสระแก้ว เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ และติดตามความพร้อมของโรงเรียน
ในการเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้เน้นย้ำในเรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะต้องมีมาตรการดูแลนักเรียน ครู เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด เช่น การกำหนด ระยะห่าง การจัดห้องเรียน นอกจากนี้ ต้องมีมาตรการตามแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมการรองรับหากมีการระบาดในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,12:47   อ่าน 208 ครั้ง