กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบคำข้อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.9

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินผลการพัฒนาตนเองตามข้อตกลง PA2

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1

ดาวน์โหลดเอกสาร

การกำหนดชัั่วโมงการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบสรุปผลการประเมิน PA3

ดาวน์โหลดเอกสาร