ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : panjaphat@sakaeoschool.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2558 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555 - 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2556 - 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนสระแก้ว ครู อันดับ คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล