ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุนทร ฉอมไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก : ดนตรีศึกษา (ดนตรีตะวันตก)
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : soontorn@sakaeoschool.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีตะวันตก) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560 - ปัจจุบัน โรงเรียนสระแก้ว ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล