ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพูลรัตน์ คุณาเขมากร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภัคนันท์ ชลารักษ์
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งอรุณ หมื่นหาญ
ครู คศ.3

นางภิรมย์ ปลื้มคิด
ครู คศ.3

นางนิตยา บางกุ้ง
ครู คศ.3

นางศุภมาศ มูลทองชุน
ครู คศ.3

นางทัสณี ฆ้องคำ
ครู คศ.2

นางธัญวรัตน์ รัตนาพรไพศาล
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งนภา ฟองสาย
ครู คศ.1

นางสาวเพลินพิศ พลเสน
ครู คศ.1

นางสาวศศิภรณ์ เลพล
ครู คศ.1

นางสาวปาริชาติ ถิตย์ประเดิม
ครูผู้ช่วย

นายอานนท์ โชคนันทนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทิรา เวียงจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นางพรพิศ ภูมิเขต
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นางภิรมย์ ปลื้มคิด
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน