ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรจนา เทียนจันทน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางประเทือง รอดไพบูลย์
ครู คศ.3

นางอนงค์ หันจันทร์
ครู คศ.3

นางพิสมัย ณรงค์เพชร
ครู คศ.3

นายนิพล อินทร์จันทร์
ครู คศ.3

นายอนุชิต โฉมงาม
ครู คศ.3

นางมลิวัลย์ ผ่องใส
ครู คศ.3

นางอารีวรรณ์ โหระโช
ครู คศ.3

นางสาวศิริลักษณ์ วิริยะกิจ
ครู คศ.2

นายมงคล มลใสกุล
ครู คศ.2

นายธนธรณ์ เทียนทอง
ครู คศ.1

นางดลนภา ศรีอรัญ
ครู คศ.1

นายนัฐพร ครองยุติ
ครู คศ.1

นางสาวฐิฏิมา พุฒประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวเลิศลักษณ์ บุญเรือง
ครู คศ.1

นางสาวสุนันท์ ฝอยหิรัญ
ครู คศ.1

นายพักรบ พลภักดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุณิสา ลีเสย
พนักงานราชการ

นางสาวชนิดา เพ่งผล
ครูอัตราจ้าง