ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรจนา เทียนจันทน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางประเทือง รอดไพบูลย์
ครู คศ.3

นางอนงค์ หันจันทร์
ครู คศ.3

นายนิพล อินทร์จันทร์
ครู คศ.3

นายอนุชิต โฉมงาม
ครู คศ.3

นางมลิวัลย์ ผ่องใส
ครู คศ.3

นางสาวศิริลักษณ์ วิริยะกิจ
ครู คศ.2

นายมงคล มลใสกุล
ครู คศ.2

นายกัมปนาท เทียนจันทร์
ครู คศ.2

นางดลนภา ศรีอรัญ
ครู คศ.2

นายธนธรณ์ เทียนทอง
ครู คศ.1

นายนัฐพร ครองยุติ
ครู คศ.1

นางสาวฐิฏิมา พุฒประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวเลิศลักษณ์ บุญเรือง
ครู คศ.1

นางสาวสุนันท์ ฝอยหิรัญ
ครู คศ.1

นางสาววศวรรณ หันจันทร์
ครู คศ.1

นายพักรบ พลภักดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพรรณ บุญโพธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุณิสา ลีเสย
พนักงานราชการ

นางสาวชนิดา เพ่งผล
ครูอัตราจ้าง