ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสุรัชเกล้า ทองอ่อน
ครู คศ.3

นางสาวอุมาพร สุพรรณอ่วม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรียา พลค้อ
นักจิตวิทยา