ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางคนึงใจ กฤษณา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา