ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชัญญานุช คงเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางราณี เดชธรรมฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวสุจิตรา ซิ่วสำราญ
ครู คศ.3

นางดาวรุ่ง อำนวย
ครู คศ.3

นางสาวประไพร หยุดรัมย์
ครู คศ.3

นางอัจฉรา เดชศรี
ครู คศ.3

นางสาวสุชิรา สังฆธรรม
ครู คศ.3

นายนิรุตติ์ วงคำชัย
ครู คศ.3

นายศรายุทธ อุดมวิทยานุกูล
ครู คศ.2

นางสาวสมพร ดวงสำฤทธิ์
ครู คศ.3

นายประเวศ พลเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวเบญญารัศม์ โชติภัทรขจรศิริ
ครู คศ.3

นางปาริชาติ สินธุพันธ์
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ ลังกาพินธ์
ครู คศ.3

นายตรีชาวัชร์ คณาพงษ์วราภัทร์
ครู คศ.3

นายณฤทธิ์ วรงค์
ครู คศ.3

นางสาวสมปอง นาราศรี
ครู คศ.3

นางปัณณภัสร์ โรจนธรธราวัฒน์
ครู คศ.1

นางสาววิไลลักษณ์ อำพัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวสุปราณี ติงสะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งอรุณ ไชยคำ
ครู คศ.1

นายจักรพันธ์ พันธ์หินกอง
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก เชื้อเมฆ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภัสรา เกตุสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวสวรรยา เพชรดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัสราภรณ์ บาดาล
ครูผู้ช่วย

นายอรรถวิทย์ สุปัตติ
ครูผู้ช่วย

นางจิตพร สุวรรณะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายรุ้ง ทองสูง
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติกาญจน์ สาวันดี
พนักงานราชการ

นางรุ่งอรุณรัตน์ นิตยโรจน์
พนักงานราชการ

น.ส.กาลัญญา กันสำอาง
พนักงานราชการ

นางสาววิภาวดี กมลคร
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์