ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชัญญานุช คงเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางราณี เดชธรรมฤทธิ์
ครู คศ.3

นายกมล รอดไพบูลย์
ครู คศ.3

นางสาวสุจิตรา ซิ่วสำราญ
ครู คศ.3

นางดาวรุ่ง อำนวย
ครู คศ.3

นางสาวประไพร หยุดรัมย์
ครู คศ.3

นางอัจฉรา เดชศรี
ครู คศ.3

นางสาวสุชิรา สังฆธรรม
ครู คศ.3

นายนิรุตติ์ วงคำชัย
ครู คศ.3

นายศรายุทธ อุดมวิทยานุกูล
ครู คศ.2

นางสาวสมพร ดวงสำฤทธิ์
ครู คศ.2

นายประเวศ พลเจริญ
ครู คศ.2

นางวราภรณ์ ลังกาพินธ์
ครู คศ.2

นายตรีชาวัชร์ คณาพงษ์วราภัทร์
ครู คศ.3

นายณฤทธิ์ วรงค์
ครู คศ.2

นายพินิจ โพธิ์ดิลก
ครู คศ.2

นางสาวสมปอง นาราศรี
ครู คศ.2

นางปาริชาติ สินธุพันธ์
ครู คศ.3

นางปัณณภัสร์ โรจนธรธราวัฒน์
ครู คศ.1

นางสาววิไลลักษณ์ อำพัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวอุดมลักษณ์ เอมโอด
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งอรุณ ไชยคำ
ครูผู้ช่วย

นายจักรพันธ์ พันธ์หินกอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุปราณี ติงสะ
ครูผู้ช่วย

นางรุ่งอรุณรัตน์ นิตยโรจน์
พนักงานราชการ

นางสาววิภาวดี กมลคร
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์