ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศิรินุช รัตนประสบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชิราวุธ พูลแสง
ครู คศ.3

นายสมศักดิ์ คำภา
ครู คศ.3

นางบุญยดา สงวนวงษ์
ครู คศ.3

นางจันทรา เสาวดี
ครู คศ.3

นายบุญสม เจริญยิ่ง
ครู คศ.2

นายวิชัย ขุนราม
ครู คศ.2

นางกานดา ขุนราม
ครู คศ.2

นายไตรภพ ดาพัวพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา เพาะแป้น
ครู คศ.2

นางสุพิศ พูลแสง
ครู คศ.1

นางณัฐขวัญพรัตน์ จงสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวบุญเตือน จามะรี
ครู คศ.1

นางสาวนิภาพร รอดไพบูลย์
ครู คศ.1

นายพัฒนา ชูเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาววิมล วิสัยการ
พนักงานราชการ

นางสาวสุมาลี ปิยะวงศ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวทิพวรรณ ตันติคชาภรณ์
ครูอัตราจ้าง

สุวิมล หงษ์วิไล
ครูผู้ช่วย