ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศิรินุช รัตนประสบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชิราวุธ พูลแสง
ครู คศ.3

นายสมศักดิ์ คำภา
ครู คศ.3

นางบุญยดา สงวนวงษ์
ครู คศ.3

นางจันทรา เสาวดี
ครู คศ.3

นายวิชัย ขุนราม
ครู คศ.2

นางกานดา ขุนราม
ครู คศ.2

นายไตรภพ ดาพัวพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา เพาะแป้น
ครู คศ.2

นางสุพิศ พูลแสง
ครู คศ.1

นางสาวชนิดาภา แกมจินดา
ครู คศ.1

นางสาวบุญเตือน จามะรี
ครู คศ.1

นางสาวนิภาพร รอดไพบูลย์
ครู คศ.1

นางสาวสุวิมล หงษ์วิไล
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัณฑนา ภู่ทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาววิมล วิสัยการ
พนักงานราชการ

นางสาวสุมาลี พิทักษ์
พนักงานราชการ

นางณัฐพร จันทร์พรม
พนักงานราชการ

นางสาวทิพวรรณ ตันติคชาภรณ์
ครูอัตราจ้าง

นายฐิติพงศ์ ศรีสรวล
ครูอัตราจ้าง

นายสมศักดิ์ แป้นงาม
ครูอัตราจ้าง