ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัชระ ทองแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุชาดา ทองแก้ว
ครู คศ.3

นายจงรักษ์ สงวนวงษ์
ครู คศ.2

นางปุณยลักษณ์ อมรชัยสิน
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.ทิคัมพร อินทปัญญา
ครู คศ.1

นายเมธา นันตะสุคนธ์
ครูอัตราจ้าง