ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัชระ ทองแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุชาดา ทองแก้ว
ครู คศ.3

นายจงรักษ์ สงวนวงษ์
ครู คศ.2

นางปุณยลักษณ์ อมรชัยสิน
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.ทิคัมพร อินทปัญญา
ครู คศ.1

นายจรัญชัย ลพพื้น
ครู คศ.1

นายอภิสิทธิ์ ยมน้อย
ครูผู้ช่วย

นายเมธา นันตะสุคนธ์
ครูอัตราจ้าง

นายศาสนพงศ์ ศรณรินทร์
พนักงานราชการ