ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมใจ สีประเสริฐ
ครู คศ.2

นางอรทัย พิมพ์โคตร
ครู คศ.2

นายณัฏฐกิตติ์ อัมภรัตน์
ครู คศ.1

นายกฤตพต เกตุแก้ว
ครู คศ.1