ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพรชัย หันจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธนภร ธนะอมรมงคล
ครู คศ.3

นางมงคล สำเริศรัมย์
ครู คศ.3

นางสาวกมลรัตน์ มีผดุง
ครู คศ.3

นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์
ครู คศ.3

นางอุมาพร คนซื่อ
ครู คศ.3

นางจิพิกา หริ่มเจริญ
ครู คศ.3

นางสุรัชเกล้า ทองอ่อน
ครู คศ.3

นางคำพู ศรีสุข
ครู คศ.3

นายจิระ ทองอ่อน
ครู คศ.2

นายชาติชาย สุขล้อม
ครู คศ.2

นายชิตดนัย เสาวดี
ครู คศ.2

นางสาวชนิชานี พิลาทอง
ครู คศ.3

นายเจษฏา ชมเชย
ครู คศ.2

นางสาวเช ตรีจักรสังข์
ครู คศ.2

นายปิยพจน์ ภูมิเขต
ครู คศ.1

นายวิชาติ พิทักษ์
ครู คศ.1

นายสมพร บวบหอม
ครู คศ.1

นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์
ครู คศ.1

นายปฏิพัทธิ์ ภูมิเขต
ครู คศ.1

นายวุฒิ ภูมิเขต
พนักงานราชการ

นางเนตรมณี สัมฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นายมานัส กงไกรลาศ
พนักงานราชการ

นายสิทธินนท์ จิพรวน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรรัตน์ ชมพู
ครูผู้ช่วย