ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพรชัย หันจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธนภร ธนะอมรมงคล
ครู คศ.3

นางมงคล สำเริศรัมย์
ครู คศ.3

นางสาวกมลรัตน์ มีผดุง
ครู คศ.3

นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์
ครู คศ.3

นางอุมาพร คนซื่อ
ครู คศ.3

นางสาวชนิชานี พิลาทอง
ครู คศ.3

นางจิพิกา หริ่มเจริญ
ครู คศ.3

นางคำพู ศรีสุข
ครู คศ.3

นางอารีย์ เกษชม
ครู คศ.2

นายจิระ ทองอ่อน
ครู คศ.2

นายชาติชาย สุขล้อม
ครู คศ.2

นายชิตดนัย เสาวดี
ครู คศ.2

นายเจษฏา ชมเชย
ครู คศ.2

นางสาวเช ตรีจักรสังข์
ครู คศ.2

นายปิยพจน์ ภูมิเขต
ครู คศ.1

นายวิชาติ พิทักษ์
ครู คศ.1

นายสมพร บวบหอม
ครู คศ.1

นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์
ครู คศ.1

นายปฏิพัทธิ์ ภูมิเขต
ครู คศ.1

นางสาวชลณัฏฐา กังสังข์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรวรรณ พิลาพันธ์
ครูผู้ช่วย

นายสิทธินนท์ จิตรพวน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรรัตน์ วงษ์ชมพู
ครูผู้ช่วย

นายวุฒิ ภูมิเขต
พนักงานราชการ

นายมานัส กงไกรลาศ
พนักงานราชการ

นางเนตรมณี สัมฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง