ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัญชลี อินทร์จันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเขมกาญจน์ ทรัพย์เจริญ
ครู คศ.3

นางสาวจารุวรรณ อำนวยสมบัติ
ครู คศ.3

นางสาวสุกัญญา ถกลประจักษ์
ครู คศ.3

นางอาภรณ์ เฉิดไธสง
ครู คศ.3

นางสมทรัพย์ บุญแต่ง
ครู คศ.2

นางสุดศิริ จันทร์เจริญ
ครู คศ.3

นางนภาพร ติวงษา
ครู คศ.2

นางสุภาภรณ์ กาสี
ครู คศ.2

นายอนันต์ ฉิมยงค์
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งอรุณ ชาลีพรมมา
ครู คศ.2

นายวัฒนา รวิวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวนิรมล โพธิจักร
ครู คศ.1

นางสาวพัชรวลัย สมบูรณ์ผล
ครู คศ.1

นางสาวธนพร เกตุสอน
ครู คศ.1

นางสาวสมหญิง สิงห์โต
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยะนุช ศรีสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลฉัตร ล่าโสตร์
พนักงานราชการ

นางพรรณทิพา โศจิศิริกุล
ครูอัตราจ้าง

Mr.Domingo A. Froyalde
ครูอัตราจ้าง

Mr.Dragan Jovancic
ครูอัตราจ้าง

Mr.Yean Sokoeun
ครูอัตราจ้าง

Mr.Mark Francis Harrison
ครูอัตราจ้าง

Mr.Raymon Polak
ครูอัตราจ้าง

Mr.Ritchie B.Chumacog
ครูอัตราจ้าง

Mr.jerome F.Salada
ครูอัตราจ้าง

Mr.Jerson H.Palaypayon
ครูอัตราจ้าง

Mr.Huabg shi You
ครูอัตราจ้าง

Mr.Yang Jin
ครูอัตราจ้าง